Kính chào quý khách Trang chủ | Tìm kiếm | Chủ đề mới | Thành viên | Đăng nhập | Đăng ký

Tuổi trẻ Khối các cơ quan tỉnh chung tay xây dựng nông thôn mới” năm 2016 - 2017 Tùy chọn
phuongthuy
Đã gửi: Wednesday, September 28, 2016 7:28:09 AM
Xếp hạng: Advanced Member
Nhóm: Member , Quản trị Đoàn CS VPUBND tỉnh

Đã gia nhập: 5/22/2013
Tin bài: 30
Điểm: -450
Đến từ: VP.UBND tỉnh HG
TỈNH ĐOÀN HẬU GIANG
BCH ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH
***
Số: 49-KH/ĐTN ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH


Hậu Giang, ngày 14 tháng 7 năm 2016

KẾ HOẠCH
“Tuổi trẻ Khối các cơ quan tỉnh chung tay xây dựng nông thôn mới”
năm 2016 - 2017


Căn cứ kế hoạch số 146 KH/TĐTN-TNNTCNĐT, ngày 04 tháng 7 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc triển khai, thực hiện phong trào “Tuổi trẻ hậu Giang chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2016 – 2017”. Ban Thường vụ Đoàn Khối xây dựng kế hoạch “Tuổi trẻ Khối các cơ quan tỉnh chung tay xây dựng nông thôn mới” năm 2016 -2017, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong tuyên truyền và tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
- Hỗ trợ thanh niên nông thôn phát triển kinh tế, cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn nông thôn, góp phần tạo sự chuyển biến về chất lượng tổ chức và hoạt động của Đoàn trên địa bàn nông thôn.
- Xây dựng, phát triển các mô hình hoạt động hiệu quả; kiện toàn tổ chức Đoàn ở địa bàn nông thôn.
- Góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ, kế hoạch của UBND tỉnh về xây dựng nông thôn mới.
2. Yêu cầu
- Kế hoạch phải được các cơ sở Đoàn cụ thể hóa thành những nội dung, hoạt động phù hợp từng đơn vị.
- Nội dung triển khai phải có những nội dung và kết quả cụ thể, phù hợp với sự chỉ đạo của cấp ủy, Đoàn cấp trên và thực tiễn địa phương.
- Tăng cường các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện tại chỗ, các hoạt động được cấp ủy, lãnh đạo cơ quan giao.

II. NỘI DUNG
1. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về xây dựng nông thôn mới cho đoàn viên, thanh niên
- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về những chủ trương, chính sách, các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Các chỉ tiêu cụ thể của chính quyền địa phương.
- Thường xuyên cập nhật thông tin, phổ biến các mô hình, các điển hình, sáng kiến và kinh nghiệm về xây dựng nông thôn mới thông qua các hoạt động của Đoàn, hàng tháng.
- Sử dụng có hiệu quả các phương tiện truyền thông, thông tin đại chúng và báo, trang tin điện tử của Đoàn.

2. Tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn
2.1. Tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, cảnh quan
- Các cơ sở Đoàn chủ động nghiên cứu, đảm nhận, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên như: thiết kế, xây dựng đường giao thông, sân chơi cho đoàn viên, thanh niên.
- Vận động các hộ gia đình trẻ đi đầu trong sửa chữa nhà cửa, cải tạo vườn tạp, hầm ao, chuồng trại, làm đẹp hệ thống hàng rào, cổng nhà… để tạo mẫu cho các gia đình khác học tập.

2.2. Tham gia bảo vệ môi trường nông thôn
- Các cơ sở Đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động cụ thể, góp phần tham gia bảo vệ môi trường chung.
- Phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền và bảo vệ môi trường, đặc biệt các đợt cao điểm về bảo vệ tài nguyên và môi trường.
- Tùy tình hình thực tế, các cơ sở Đoàn đảm nhận các mô hình tham gia bảo vệ môi trường phù hợp từng đơn vị, duy trì các Đội thanh niên xung kích, tình nguyện tại cơ quan, đơn vị.
- Khuyến khích thanh niên phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, vì môi trường xanh – sạch – đẹp.
- Kịp thời phát hiện, tố giác những cá nhân, tập thể có hành vi hủy hoại môi trường; khen thưởng, tuyên dương những gương tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong công tác tham gia bảo vệ môi trường.

3. Tham gia phát triển kinh tế, sản xuất gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, dịch chuyển cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho thanh niên nông thôn
- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên về kiến thức, khoa học kỹ thuật, kinh phí, cách thức,… làm ăn, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững và làm giàu chính đáng.
- Tổ chức hoạt động hướng dẫn kỹ thuật canh tác, tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất cho người dân, thanh niên nông thôn.
- Tuyên dương, khen thưởng các cá nhân và tập thể tham gia phát triển kinh tế giỏi; nhân rộng các điển hình để học tập trong toàn Đoàn.

4. Tham gia xây dựng đời sống văn hóa mới, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống trên địa bàn nông thôn
- Tham gia tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với những việc làm thiết thực; gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh trong cộng đồng.
- Phối hợp với cơ sở Đoàn địa phương tổ chức các đợt sinh hoạt văn hóa, văn nghệ truyền thống, tại các điểm sinh hoạt trong địa phương.
- Duy trì, nhân rộng các mô hình sinh hoạt văn hóa, kỹ năng xã hội trong đoàn viên, thanh niên; có hoạt động giao lưu, kết nghĩa với các đơn vị, tổ chức chính trị tại địa phương.
- Thường xuyên có hoạt động chăm lo, hướng dẫn kỹ năng sống cho thiếu niên, nhi đồng.5. Xung kích giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn nông thôn
- Tích cực tuyên truyền, tham gia phòng chống, đấu tranh, bài trừ các loại tội phạm, đối tượng có nguy cơ phạm tội.
- Tham gia tuyên truyền về Luật nghĩa vụ quân sự, vận động thanh niên tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ; duy trì các hoạt động giao lưu hoặc kết nghĩa với đơn vị lực lượng vũ trang tại địa phương.
- Có hoạt động phối hợp ngành chức năng về công tác đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, giáo dục pháp luật cho thanh niên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cấp Đoàn Khối
- Xây dựng kế hoạch “Tuổi trẻ Khối các cơ quan tỉnh chung tay xây dựng nông thôn mới” triển khai đến 100% các cơ sở Đoàn trực thuộc.
- Thường xuyên thỉnh thị xin ý kiến Đoàn cấp trên về việc tổ chức các hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới.
- Phân công Ban Thường vụ sâu sát trong công tác chỉ đạo cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động xây dựng nông thôn mới, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhỡ.
- Báo cáo định kỳ 06 tháng, năm về Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đúng thời gian quy định.
- Tham gia viết tin, bài, gửi hình ảnh, video hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới về Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn.

2. Các cơ sở Đoàn trực thuộc
- Triển khai kế hoạch đến tất cả đoàn viên, thanh niên, cụ thể hóa các nội dung thành những hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đơn vị.
- Gửi tin, bài, hình ảnh, video hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới kịp thời về Ban Thường vụ Đoàn Khối qua Email: doankhoicaccqhg@gmail.com.
- Báo cáo định kỳ về Ban Thường vụ Đoàn Khối theo đúng quy định.

3. Chế độ thông tin báo cáo
Báo cáo 6 tháng hạn chót ngày 10/6, báo cáo năm hạn chót ngày 10/12, báo cáo kết quả (từng nội dung phải có hoạt động, thời gian, địa điểm, lực lượng, số liệu cụ thể,...).
Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đề nghị Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn trực thuộc tập trung tổ chức triển khai thực hiện theo nội dung kế hoạch đã đề ra./.


* Nơi nhận:
- Ban TNNTCN&ĐT Tỉnh đoàn
- Các Ban chuyên môn Tỉnh đoàn;
- Đ/c Nguyễn Thành Út-PBTTT Đảng ủy;
- Các cơ sở Đoàn trực thuộc;
- Lưu: VP.(46b)
TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN KHỐI
PHÓ BÍ THƯ


(Đã ký)


Phan Hoàng Trữ


Người dùng đang xem chủ đề này
Guest


Chuyển đến
Bạn không thể gửi tin mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể hồi âm các tin trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa các tin của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa các tin của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo các bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu cho các bình chọn trong diễn đàn này.


Copyright © 2013 DIỄN ĐÀN HẬU GIANG. All rights reserved.
Trang này được thực hiện trong 0.110 giây.